Услуги

КАЛДЕС КОНСУЛТ ООД извършва:


Услуги по Здраве и безопасност при работа

 • Разработване на вътрешно фирмени документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Обучение на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 • Подпомагане чрез консултиране на Клиента при избор на Служба по трудова медицина.
 • Консултации по възникване, съществуване и прекратяване на трудово-правно отношение.
 • Изготвяне на документи по възникване, съществуване и прекратяване на трудово-правно отношение.
 • Изготвяне на длъжностни характеристики на персонала

Финансово-счетоводни услуги

 • Цялостно абонаментно счетоводно обслужване на фирмите.
 • Осчетоводяване на първични документи,осигуровки,ДДС,финансови отчети, счетоводно приключване.
 • Подаване на ДДС и осигуровки с електронен подпис.
 • Трудови договори,служебни бележки,заповеди и граждански договори.
 • Оперативни консултации и консултации как да си намерите добър счетоводител.
 • Индивидуален подход към всеки клиент/фирма/.Абонамент или еднократно по Ваш избор.
 • Данъчно планиране;
 • Одити по международните банкови и счетоводни стандарти;
 • Анализ на финансовото състояние: стоково-материална обезпеченост на собствените средства и платежоспособност на фирмата;
 • Съставяне на годишни финансови отчети.
 • Междинно и годишно приключване на счетоводните регистри, съставяне на оборотна ведомост;
 • Водене на систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация;
 • Всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции.

Данъчни консултации

 • Данъчни Консултации по въпроси, касаещи всички преки и косвени данъци и по конкретните данъчни процедури
 • Данъчни решения с доказана ефективност в зависимост от специфичността на вашият бизнес Данъчни консултации - касаещи всички преки и косвени данъци, конкретните данъчни закони и процедури.
 • Данъчни консултации и стратегии насочени към - данъчна оптимзация и минимизиране на данъчния риск .
 • Данъчен анализ на дейност та на клиента с цел по добър финансов резултат и оптимизиране на данъчните резултати съгласно прилаганите от закона облекчения
 • Данъчно съдействие при обща регистрация и регистрация за отделни видове данъци
 • Текущо данъчно планиране и прогноза за вашите годишни данъчни задължения във връзка с годишното счетоводно приключване
 • Консултации и представителство пред данъчните служби; 
 • Администратиране на търговски дружества /доверително управление

Трудово — правни отношения

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови споразумения;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуски, справки и служебни бележки във връзка месечни обезщетения за деца, служебни бележки за получени доходи през годината;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми по граждански договори на физически лица;
 • Изготвяне на разчетно-платежни ведомости, хронологично подредба и архив на същите надлежно подготвени при евентуална смяна на правоприемник на Осигурителя или предаване в Архив на съответното РУСО;
 • Консултации относно задължителното и доброволно допълнително пенсионно осигуряване и съдействие за сключване на договори;
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица, осигурители и трудови договори;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж;
 • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения; документи, необходими за пенсиониране;
 • Ежемесечни преводи на средства за здравни и осигурителни вноски;
 • Подготовка и подаване на документи в бюрата по труда.
 • Консултации по трудовото законодателство и социалното осигуряване;
 • Консултиране и изчисляване на индивидуален коефициент при пенсиониране
 • Подаване на информация за осигурените лица в НАП (обр.1 - обр. 6)
 • Подаване на уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ за рег. на трудови договори
 • Деклариране, промяна в обстоятелствата.
 • Внасяне на осигурителни вноски.
 • Изготвяне на УП 2, УП 3,
 • Представителство пред ораганите на НОИ и Инспекция по труда

Други услуги

 • Подготвяне и подаване на Искане за кредит в банки на база на финансовия резултат на Клиента. Ще ви препоръчаме източници за финансиране, които ще ви дадат най-добрите възможни условия, според изискванията, на които отговаряте и ще използваме влиянието си доколкото е възможно, за да осигурим положителен отговор на Искането ви за кредитиране при най-добрите условия.
 • Консултиране и организиране на фирмени банкови сметки съобразно лихвени условия и тарифите на банките.

Публикуване на Годишни финансови отчети на фирми

 • Публикува ГФО с приложения на фирми на интернет страницата на Калдес консулт ООД