ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

 „Обучението и атестирането усъвършенства нашите работещи и чувството им за реализация, а бизнесът получава по-безопасна, по-отговорна и квалифицирана работна сила, което допринася за повишаване на истинската стойност на услугите ни”


Кевин Бенет, Директор по обучението,
Royal BAM Group

     

КАЛДЕС КОНСУЛТ  ООД организира провеждането на място на следните видове обучения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд: 

 

Вид Обучение  по правилата  осигуряване на  здраве и безопасност при работа

 • Обучение на   длъжностното лице по правилата  осигуряване на здраве и безопасност при работа, изпълняващо фунциите на орган  по БЗР 
 • Обучение на длъжностните лица , които ръководят и/или управляват трудовите  процеси на територията на фирмата
 • Обучение на длъжностните лица , които провеждат видовете инструктажи на  територията на фирмата
 • Обучение на  представителите на Комитета/Групата   по условия на труд 
 • Обучение на работещите   на територията на фирмата   фирмата  по правилата за  осигуряване на  здраве и безопасност  при работа
 • Обучение по  Правилата за  оказване на първа долекарска  помощ
 • Обучение  на работещите  с видеодисплеи
 • Обучение  по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.Видове  сигнализация на работната  площадка 
 • Обучение  по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  на работещите извършващи    товарно разтоварни  работи
 • Обучение на работещите на територията  на фирмата за реда и начина на правилното  използване на личните предпазни средства
 • Обучение  по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  на работещите извършващи    ръчна работа с тежести
 • Обучение на  работещите  , изложени на шум на или над долната стойност на експозиция 
 • Обучение на  работещите изложени на  рискове от вибрации
 • Обучение на  работещите за осигуряване на  пожарна безопасност на обекти.Контрол, техническо  обслужване  и презареждане  на носими  и возими  пожарогасители .
 • Обучение на работещите по  правилата за предотвратяване на вредни последици  в случаи на извънредни положения включващи мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите
 • Обучение на  работещите  обслужващи повдигателни съоръжения , с изискваща се правоспособност
 • Обучение на  работещите  обслужващи повдигателни съоръжения , без  изискваща се правоспособност.
 • Обучение на  работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност  , работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
 • Обучение на  работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност  , заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.
 • Специализирано обучение на  работещи във фирмата по отношение на  монтиране ,  демонтиране  или реконструкция  на съответното  скеле
 • Специализирано  обучение  на работещите  с химични вещества .Мерки и  действия , които трябва да се предприемат  за самозащита  както и за защита  на останалите работещи  при рискове , свързани с експозиция  на химични агенти при работа
 • Специализирано обучение  на работещите с биологични агенти при работа 
 • Специализирано обучение на работещите по правилата  за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на лицата извършващи превоз на  опасни  товари по шосе