Здраве и безопасност при работа

Какво Ви предлагаме:

► Разработване на вътрешно фирмени документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

► Обучение на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

► Консултиране относно актуалната нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд в Р.България

► Подаване на декларация / уведомление / по чл.15 от ЗЗБУТ - Нови правила за подаване на Декларация / Уведомление по чл.15 от ЗЗБУТ валидни от 01/01/2015 година!

► Подпомагане чрез консултиране на Клиента /осигурителя/ при избор на Служба по трудова медицина.

► Консултиране на осигурителя /работодателя/ или осигуреното лице по различни казуси във връка с трудово-правните отношения между двамата. Изготвяне на документи по възникване, съществуване и прекратяване на трудово-правно отношение.

► Изготвяне на индивидуални длъжностни характеристики на персонала

► Изготвяне на индивидуални филми за начален инструктаж по здраве и безопасност при работа във фирмата

► ЗА ВАС специалисти по Здраве и безопасност при работа - НОВОСТИ

Какво организираме:

Кампании - Повишаваме осведомеността и разпространяваме информация относно значението на безопасността и здравето на работниците и служителите за европейската социална и икономическа стабилност и растеж.

Превенция - Проектираме и разработваме практически инструменти за микро, малки и средни предприятия, с които да им помогнем да извършат оценка на риска на работните места, да обменят знания и добри практики за безопасност и здраве в техния сектор на дейност и извън него.