Годишен финансов отчет / ГФО /

КАЛДЕС КОНСУЛТ ООД предлага публикуване на Вашия годишен финансов отчет / ГФО /.


Публикуване на ГФО само с една стъпка!

Без регистрациия! Без прикачване на файлове! Без активиране на линкове и получаване на кодови и пароли! Единственото, което се изисква е да Ни изпратите Вашите сканирани ГФО. След като ги видите в интернет на страницата Ни и нямате други корекции Ви издаваме фактура с ДДС, след това заплащате сумата от 24,00 лева с ДДС. Процедурата отнема до 3 мин. Отчетите се публикуват във вида, в който се получени и ще бъдат видими в Интернет 24 месеца след публикацията им.


Публикация на ГФО 

ГФО на Ланд трейд 2008 ЕООД

ГФО на КУВИМА ООД


Обявяване на годишен финансов отчет

Обща информация за услугата 
В търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се обявяват актове, които се отнасят до търговците, клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и до клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване. Съгласно Закона за счетоводството всички търговци и юридически лица с нестопанска цел, които са извършвали дейност през предходната календарна година, са длъжни да обявят в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади за дейността, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, в срок до 30 юни на следващата година.
Подлежащите на обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността се представят за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г2, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група "Обявени актове" с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се отбелязва "Годишен финансов отчет" и "Годишен доклад за дейността".

Подаване на заявлението
Заявлението се подава:
-    на хартиен носител, в която и да е Териториална служба на Агенция по вписванията;
-    по електронен път при спазване на условията и реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Към заявлението се прилагат:
- подлежащият на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис;
- декларация от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 и чл. 20 от Закона за счетоводството по образец съгласно приложение № 3;
- документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 4 и § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

Разглеждане на заявлението
Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления. Длъжностното лице по регистрацията извършва проверката по чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ. Когато към заявлението не са приложени всички документи, които се изискват по закон или не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца/юридическото лице с нестопанска цел в деня на разглеждане на заявлението. В случаите, когато заявителят е посочил електронна поща, указанията се изпращат и на нея. Заявителят може да изпълни дадените указания като представи съответните документи със заявление по образец Ж1.  
Обявяване
Длъжностното лице по регистрацията извършва обявяване на представения годишен финансов отчет, когато са налице предвидените в чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ изисквания. Обявяването се извършва незабавно след разглеждане на заявлението.  
Отказ
Длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 от ЗТРРЮЛНЦ изисквания. 
Обжалване
Отказът да бъде обявен годишния финансов отчет подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца/юридическото лице с нестопанска цел в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез Агенция по вписванията, която я изпраща незабавно на съда заедно с приложенията към нея, постановения отказ с доказателства за връчването му, заявлението и приложенията към него. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.

Пояснение за такса/цена: 

За обявяване на годишен финансов отчет съгласно "Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията", не се дължат държавни такси.