ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Работни дни , официални празници и неработни през 2024 г. : - Работни дни по месеци и по години


Какво предлагаме:

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови споразумения;

 • Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуски, справки и служебни бележки във връзка месечни обезщетения за деца, служебни бележки за получени доходи през годината;

 • Изготвяне на месечни и/или индивидуални графици на персонала за сумирано отчитане на работното време /СОРВ/

 • Изготвяне на периодична 1,3, и 6 месечна справка за изравняване на извънреден труд 

 • Изготвяне на сметки за изплатени суми по граждански договори на физически лица;

 • Изготвяне на разчетно-платежни ведомости, хронологична подредба и надлежно подготвени на същите съгласно приемо-предавателна процедура на основание разпоредбата на чл. 5, ал. 10 от КСО,  при евентуална смяна на правоприемник на Осигурителя или предаване в Архив на съответното ТП НОИ;

 • Консултации относно задължителното и доброволно допълнително пенсионно осигуряване и съдействие за сключване на договори;

 • Регистрация на самоосигуряващи се лица, осигурители и трудови договори;

 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж;

 • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения; документи, необходими за пенсиониране;

 • Подготовка и подаване на документи в бюрата по труда.

 • Консултации по трудовото законодателство и социалното осигуряване;

 • Консултиране и изчисляване на индивидуален коефициент при пенсиониране

 • Подаване на информация за осигурените лица в НАП (обр.1 - обр. 6)

 • Подаване на уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ за рег. на трудови договори

 • Деклариране, промяна в обстоятелствата.

 • Внасяне на осигурителни вноски по сметки на НАП.

 • Изготвяне на УП 2, УП 3,

 • Представителство пред ораганите на НОИ и Инспекция по труда