СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Изготвяне на индивидуална счетоводна политика 

 • Класифициране на счетоводните документи.

 • Осчетоводяване и отразяване на стопанските операции, съгласно разпоредбите на НСС и МСС.

 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES деклараци и според дейността на Клиента

 • Изготвяне на счетоводни справки, декларации, дневници за покупки и продажби и други документи необходими за коректното отразяване на счетоводната информация според ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ДОПК.

 • Изготвяне и подаване на документи относно възстановяване на ДДС според съответната процедура за периода.

 • Подаване на всички разрешени до този момент от НАП документи поелектронен път чрез КЕП.

 • Месечни, тримесечни и годишни счетоводни отчети за вземане на точни и бързи управленски решения от страна на Клиента.

 • Попълване на банкови документи на база предходни и текущи финансови резултати във връзка с отпускане на краткосросни заеми в лева или валута на Клиента.

 • Изготвяне на архив на счетоводните документи на хартиен и елетронен носител

 •  Изготвяне и изпращане на потвърдителни писма към Клиенти и Доставчици относно инвентаризация на салдата по разчетите между контрагентите на Клиента

 • Счетоводни консултации на място или чрез конферентна връзка по електренен път.

 • Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация и Годишни финансови отчети /ГФО/ на юридически лица за финансовата година на хартиен или по електронен път.

 • Публикуване на ГФО в страницата на Калдес консулт ООД по желание на Клиента.

 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации на физически лица , пример: Съдружници в ООД получили доходи от други източници в страната.

 •  Счетоводни анализи на база текущи Оборотни ведомости

 • Счетоводен Одит от регистрирани експерт счетоводители на ГФО за финансовата година.

 • Представляване на Клиента пред органите НАП, НОИ , НСИ и ИТ чрез пълномощно!

 • Подаване на Заявление за регистрация и дерегистрация по ЗДДС