Курсове по ЗБУТ

ФИРМА  КАЛДЕС КОНСУЛТ ООД ОРГАНИЗИРА

КУРС ЗА УСВОЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИТЕ МЕТОДИ  НА РАБОТА НА ВИСОЧИНА  С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА  СРЕЩУ ПАДАНЕ  ОТ ВИСОЧИНА

Курсът   е предназначен  за всички лица, работещи на метални конструкции, телекомуникационни съоръжения, кранове, кули, мачти, желязо-решетъчни конструкции и работещите в сектор строителство   на скеле.

Цел на обучението

  • Придобиване на необходимите знания и умения за безопасна работа на височина с използване на ЛПС срещу падане от височина.
  • Запознаване и усвояване на различни техники за работа на височина в зависимост от условията и спецификата на извършваната дейност, при възможно най-комфортни условия на работа и в съответствие с действащите стандарти и нормативни документи.
  • Ограничаване максимално риска от падане от височина, както и последиците от едно евентуално падане; придобиване на  умения за извършване на евакуация на пострадал.
  •   Специализирано обучение на  работещи във фирмата по отношение на  монтиране , демонтиране  или реконструкция  на  скеле

 

Време и място на провеждане:

· Обучението  ще се проведе удобно за Вас време.

· Теоретичните занятия се провеждат в  зала, наета от КАЛДЕС КОНСУЛТ  ООД, а практичните занимания - на място, договорено от КАЛДЕС КОНСУЛТ  ООД и клиента.

Сертификат

След успешно завършване на курса, на участника се издава удостоверение за завършен курс за работа на височина.

Удостоверението се издава на основание ПАРАГРАФ 11 от  Директива 2001/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година за изменение на Директива 89/655/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО    И Чл. 215н. НАРЕДБА № 7 ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1999 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ.

На участник, който не се е справил с изискванията, удостоверение не се издава.

Допълнителна информация

За всякаква допълнителна информация: актуални цени, програми на курсовете, други курсове (вдигане на товари, работа на други съоръжения,..), формуляри за заявки и т.н. -  свържете се с нас:

 e-mail: [email protected]

 телефон: 0892/202181, 0892/202180