ЗБУТ

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УДЛОВИЯ НА ТРУД


КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ /ОСИГУРИТЕЛЯ/ при изготвяне на документи по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/

1. Програма за провеждане на начален инструктаж

Основание: чл.12 , ал.2 от Наредба №РД-07-2 от 16 декември 2009 година за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасно условия на труд / В сила от 01.01.2010 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г.

2. Програма за инструктаж работното място.

Основание: Наредба  №РД-07-2 от 16 декември  2009 година  за условията  и реда  за провеждането на периодично  обучение  и инструктаж на работниците и служителите  по правилата  за осигуряване на  здравословни и безопасно условия на труд / В сила от 01.01.2010 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г. /

3. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на  протокол  за проверка  на усвоените знания  по безопасност , хигиена на труда и  противопожарна  охрана /изпитен протокол/.

Основание: чл.13, ал.3 от Наредба  №РД-07-2 от 16 декември  2009 година  за условията  и реда  за провеждането на периодично  обучение  и инструктаж на работниците и служителите  по правилата  за осигуряване на  здравословни и безопасно условия на труд / В сила от 01.01.2010 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009 г.

4. Програма за ежегодно обучение на  работещите във фирмата по правилата осигуряване  на здравословни и безопасни условия на труд, на основание: чл.281 от КТ

5. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на Програма  за  реда и начина  за осигуряване  спазването на нормативните изисквания, свързани със съоръженията и дейностите  с повишена опасност  -  основание: чл.281 от КТ

6. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве

7. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на заповед за определяне на видовете инструктаж , провеждани на територията на фирмата.

8. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж

9. Изготвяне на  заповед за видовете обучения на територията на фирмата по правилата за ЗБУТ и длъжностните и / или физическите и/или юридическите лица , които  ще ги провеждат.

10. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на Заповед  за  реда и начина на документиране на проведените  обучения  по ЗБУТ.

11. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на правила и инструкции  за осигуряване на  здравословни и безопасни  условия на труд  за различните  трудови  дейности  и  единични машини.

12. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на  договор  за координация  на действията  за  осигуряване  на здравословни  и безопасни условия на труд, когато на един обект  или работна площадка  се извършват работи  или дейности  от работещи  и на други работодатели.

Основание: чл.18 от  Закон за здравословни и безопасни условия на труд

13. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на заповед за определяне  на лица с  трета квалификацонна  група от електротехническия персонал , които  да следят за изправнстта  на ръчните  електрическ инструменти , преносимите  лампи  и  трансформатори  - чл.416 от ПБЗРЕОН до 1000 волта  от 2005.

  • Изготвяне на заповеди  за безопасно използване на ръчните инструменти.
  •  ПРАВИЛНИК  за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
  • Предоставяне на дневник за контрол на ръчните преносими електрически инструменти.
  • Предоставяне на  дневник за квалификационна  група на  електротехническият персонал .

14. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне  на  Противопожарна инструкция на основание: чл.6 от Наредба № І-209 от 2004г.

  • Изготвяне на заповедите  по реда на Наредба № І-209 от 2004г.
  • Изготвяне на План за предотвратяване на  пожари  на територията на фирмата.
  • Създаване на организация за проиграване на  аварийна ситуация - пожар в офиса, пожар на  обект- мин.2 бр.

15. Консултиране на Работодателя  при изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред, на основаниечл.181 от КТ.

16. Актуализация/Организация за изграждане на комитета по условия на труд – документи ; Протоколи от заседания на КУТ / ГУТ – за  една  календарна  година ; първоначално обучение на членовете на КУТ / ГУТ.

17. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на Програма за провеждане на обучение  на работещите във фирмата по осигуряване на здравословни и безопасни  условия на труд при ръчна работа с тежести . Обучение за правилните  начини  за ръчна работа  с тежести , включваща бутане вдигане  преместване, поставяне, рязтоварване , подреждане на  различни  видове тежести . Физиологични  норми и правила . Оценка на риска при ръчна работа с тежести.

18. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на програма за  обучение на работещите извършващи товарно-разтоварни дейности на територията на  фирмата  и /или нейни обекти

19. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на Програма за  за  определяне на вида , реда на отпускането, обучението  на персонала на фирмата   за правилното ползването и съхранението на лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло и обувки.

20. Инструкция за видовете сигнализация на работното  място.

21. Авариен план за защита при бедствия.

  • Създаване на  организация за проиграване на Авариен план за за зщита при бедствия.

22. Правила за първа долекарска  помощ.

23. Предоставяне на декларация за трудова злополука – образец  и указания за попълването й;

  • Предоставяне на Регистър на трудовите злополуки  и изготвяне на  заповед на дл.лице което води регистъра

24. Инструкция за осигуряване на  ЗБУТ при ръчно обработване на  товари.

25. Предоставяне на Регистър на положения извънреден труд.

26. Предоставяне на  Дневник на транспортния работник.

27. Предоставяне на  дневник за  регистриране на  огневите работи.

28. Предоставяне на дневник  за изключване на  електрическото  захранване  след работа.

29. Предоставяне на дневник  на трудоустроените лица.

30. Консултиране и подпомагане на работодателя при изготвяне на списък  на работещите  по длъжности  и професии , кото имат право на  безплатно работно облекло , както и вида , модела и материята , цвета , отличителните знаци и сроковете за износване на основаиниечл.8 от Наредба  за безплатното работно облекло.

31. Предоставяне на Специална книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време на основание: чл.136а от КТ.

32. Доклад с  препоръки за  оптимизиране на  вътрешно фирменатасистема  и организация  за управление  на дейността  и мерки за контрол  върху опасностите , като част от превантиваната  политика  за осигуряваена на ЗБУТ.

33. Програма за определяне на мерки за намаляване на риска за 2015 година.

Основание: чл.19 от Наредба №5 за реда и начина за извършване на оценка на риска

34. Оценка на риска – дейност

Основание: чл.15 от Наредба №2/2004 година  за осигуряване на  ЗБУТ при изпълнение на строително монтажни работи /СМР/

Оценка на риска при ръчна работа с тежести –предварителна и контролен талон -

Оценка на риска за психологичните фактори  в строителството