ЗА ВАС СПЕЦИАЛИСТИ

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

От 2018 година ОТПАДНА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.

Остава задължението да подават декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ:

1. Нови предприятия, стартирали дейност през отчетната година и попадат сред задължените лица, а именно:

  •  Физически u юридически лица, които:

  имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;

  имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;

  имат приети лица за провеждане на обучение или практика;

  в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице - изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;

  • Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост;
  • Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.

2. Както и от предприятия, при които към 31 декември има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране спрямо последно подадената декларация (точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията).

Попълването на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се извършва през портала за електронни услуги, раздел "Услуги с използване на електронен подпис":

Услуги с използване на електронен подпис

Внимание !!!

Услугата работи само с Internet Explorer. Ако при влизане порталът изиска да изберете сертификата на електронния Ви подпис и пин код, изберете "cancel"Необходимо е добавяне на адрес https://public.gli.government.bg в доверени сайтове в контролния панел на JavaЗа да проверите дали вашата Java е включена коректно, моля да посетите интернет страница https://www.java.com/verify/.


ВИДЕО за конфигуриране на Java за работа в портала за "Услуги с изпозване на електронен подпис" на ИА ГИТ

Системата позволява:

-  Директно подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;

- Разпечатване на попълнената декларация - при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутон „Изтегли“ и записвате получения „xml“ файл.


Безопасността и здравето при работа е един от основните акценти в съвременната политика на всяко предприятие. Осигурените здравословни и безопасни условия на труд създават необходимите предпоставки за ефективно използване на работната сила и успешното постигане на производствените и икономически цели на предприятието. За това политиката на всяко ръководство трябва да бъде ориентирана към непрекъснато подобряване на организацията за управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да бъде неразделна част от контрола за намаляване на разходите и повишаване ефективността на работата. Създаването на добри условия на труд и оптимална безопасност трябва да бъдат една от първостепенните грижи на ръководството на предприятието, тъй като безопасността и здравето са основен аспект от неговите отговорности.


Новости около изискванията за пожарогасителите

През месец март тази година Наредба Iз-2377/15.09.2011 г. бе променена, като се внесоха някои нови изисквания по отношение на пожарогасителите. Минаха вече няколко месеца от тази промяна и вероятно скоро при контролните проверки ще се търси изпълнение и на тези новости.

Какво ново за пожарогасителите?

Приложение 5 на Наредбата – приемно-предавателен протокол за техническо обслужване на пожарогасители беше отменено. От търговците вече е необходимо да получите документ, съответстващ на приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 от Наредба № Із-2815 от 2011 г. с наименование “Протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно).

С промените в чл. 23, ал. 2 се допълниха изискванията относно монтирането на пожарогасителите, а именно: Монтирането на пожарогасителите се извършва при спазване изискванията на т. 5 от БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 1: Подбор и инсталиране”. И по-конкретно ето основите изисквания относно

Монтиране на пожарогасители

  • На видно място, лесно достъпни.
  • На закачалки, скоби или в шкафове (незаключени).
  • Горна част не повече от 1.5м. от пода.
  • Разстоянието между дъното на пожарогасители, монтирани на закачалки или скоби и пода не трябва да бъде по-малко от 3 cm.
  • Шкафове на открито или изложени на повишени температури – с вентилационни отвори.

Ако ще купувате нови пожарогасители:

Чл. 8, т. 2 от Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (ДВ, бр. 59 от 2012 г.) изисква производителят на продукти за пожарогасене или неговият упълномощен представител да предостави на всеки от дистрибуторите или вносителите на продуктите декларация, удостоверяваща съответствието на конкретния продукт (партида) с условията на издаденото разрешение, както следва:
а) продуктът (партидата) съответства на изискванията за гасителна ефективност съгласно глава втора;
б) продуктът (партидата) е произведен(а) от производител, който има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 “Системи за управление на качеството. Изисквания” (или еквивалентна на нея), включваща документирана процедура за контрол за съответствие на продукта с изискванията за гасителна ефективност.

От своя страна променената Наредба Iз-2377 изисква за закупените след 04.02.2013 г.пожарогасители да имате копие от тази декларация.

Още за пожарогасителите в колите

Съгласно изготвено становище от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, минималното изискване на което трябва да отговарят пожарогасителите, е според минималната гасителна ефективност в зависимост от обема/масата на гасителното вещество:
- за пожарогасители заредени с прах и халон, минималното количество е 1кг.
- за пожарогасители на водна основа, минималното количество е 2 литра.
- за пожарогасители заредени с СО2, минималното количество е 2 кг.
Предлаганите на пазара спрей-флакони не отговарят на изискването за минимално количество за зареждане на носимите пожарогасители.

Пожарогасител е годен за употреба, когато е преминал техническо обслужване. Техническата изправност на пожарогасителите се установява на място, от прегледа на трайно закрепения стикер на корпуса на уреда, който съдържа най–малко следната информация:
- индивидуален номер на стикера;
- наименованието на търговеца извършил техническото обслужване;
- адрес за кореспонденция;
- номер на полученото разрешение за осъществяване на дейността;
- вид на извършеното обслужване и крайния срок за извършването на следващо такова;
Превозно средство ще се счита че не е оборудвано с пожарогасител, когато за такъв се представи спрей-флакон за пожарогасене