Декларация по чл.15 по ЗЗБУТ

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
Уважаеми потребители на електронните услуги на ИА „Главна инспекция по труда“,

Уведомяваме Ви, че във връзка с въведеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение за постъпили в срок ще се приемат декларациите по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, постъпили до един месец след края на извънредното положение.
От 2018 година ОТПАДНА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.
Остава задължението да подават декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ:
1. Нови предприятия, стартирали дейност през отчетната година и попадат сред задължените лица, а именно:

 Физически u юридически лица, които:
- имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;
- имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;
- имат приети лица за провеждане на обучение или практика;
- в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице - изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;

Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост;
Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.
2. Както и от предприятия, при които към 31 декември има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране спрямо последно подадената декларация (точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията).