Новини

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07/8 ОТ 2008 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗНАЦИ И СИГНАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И/ИЛИ ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г.)

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г. 

 
§ 1. Член 2 се изменя така:
"Чл. 2. Наредбата не се прилага за обозначаване на опасни вещества и смеси, продукти и/или оборудване, предназначени за пускане на пазара, освен ако други нормативни актове изрично препращат към нея."
 
§ 2. Член 23 се изменя така:
"Чл. 23. (1) Пространства, помещения или оградени места, които се използват за складиране на значителни количества опасни вещества или смеси, се обозначават с подходящи предупредителни знаци съгласно т. 3, буква "б" на приложение № 2 или се маркират съгласно т. 1 на приложение № 3, освен в случаите, когато етикетирането на отделните пакети или контейнери e подходящо за тази цел.
(2) В случаите, когато няма равностоен предупредителен знак за опасни химични вещества или смеси в т. 3, буква "б" на приложение № 2, се използва съответната пиктограма за опасност, посочена в приложение V към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353 от 31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1272/2008)."
 
§ 3. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието "Допълнителна разпоредба" се заменя с "Допълнителни разпоредби".
2. Създава се § 1а:
"§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве при работа (Девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 245 от 26.8.1992 г.);
2. Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1 от 5.3.2014 г.)."
 
§ 4. В заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 2 думите "и въвежда изискванията на Директива 92/58/ЕИО от 24 юни 1992 г. за минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве при работа" се заличават.
2. Параграф 3 се изменя така:
"§ 3. Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи."
3. Параграф 4 се изменя така:
"§ 4. Указания по прилагане на наредбата дават министърът на труда и социалната политика и министърът на вътрешните работи съобразно тяхната компетентност."
 
§ 5. В т. 3, буква "б" на приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заличава се предупредителен знак
 
2. След наименованието на предупредителен знак
 
се добавя знакът "*", а в края на буква "б" се добавя забележка:
"Забележка:
* Този предупредителен знак не се използва за предупреждаване за опасни химични вещества или смеси, с изключение на случаите, когато предупредителният знак се използва за обозначаване на складирането на опасни вещества или смеси съгласно т. 7, второ изречение на приложение № 3."
 
§ 6. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
"1. Контейнерите, които се използват при работа с опасни вещества или смеси, класифицирани като опасни според критериите за някой от класовете на физическа опасност или опасност за здравето съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, и контейнерите, използвани за съхраняване на опасни вещества или смеси, заедно с видимите тръби, съдържащи или транспортиращи такива опасни вещества и смеси, се обозначават със съответните пиктограми за опасност съгласно посочения регламент."
2. Точка 3 се изменя така:
"3. Етикетите по т. 1 могат да се:
a) заменят с предупредителни знаци съгласно приложение № 2, като се използват същите пиктограми или символи; в случаите, когато няма равностоен предупредителен знак съгласно т. 3, буква "б" на приложение № 2, се използва съответната пиктограма за опасност, посочена в приложение V към Регламент (ЕО) № 1272/2008;
б) допълват с информация за името и/или формулата на опасното вещество или смес и подробности за съществуващата опасност;
в) допълват или заменят със знаци за транспортиране на опасни вещества или смеси, прилагани във всички държави - членки на Европейския съюз, при транспортиране на контейнерите на работното място."
3. Точка 7 се изменя така:
"7. Пространства, помещения или оградени места, използвани за складиране на значителни количества опасни вещества или смеси, се обозначават с подходящ предупредителен знак съгласно т. 3, буква "г" на приложение № 2 или съгласно т. 1 от това приложение, освен ако етикетирането на индивидуалните пакети или контейнери е адекватно за тази цел, като се вземат предвид изискванията за размерите съгласно т. 1, буква "д" на приложение № 2.
Складирането на определено количество опасни вещества или смеси може да се обозначи и с предупредителния знак "Внимание! Опасност"."