Годишен финансов отчет / ГФО /

Годишен финансов отчет / ГФО /

КАЛДЕС КОНСУЛТ ООД предлага публикуване на Вашия годишен финансов отчет / ГФО /.


Публикуване на ГФО само с една стъпка!

Без регистрациия! Без прикачване на файлове! Без активиране на линкове и получаване на кодови и пароли! Единственото, което се изисква е да Ни изпратите Вашите сканирани ГФО. След като ги видите в интернет на страницата Ни и нямате други корекции Ви издаваме фактура с ДДС, след това заплащате сумата от 24,00 лева с ДДС. Процедурата отнема до 3 мин. Отчетите се публикуват във вида, в който се получени и ще бъдат видими в Интернет 24 месеца след публикацията им.


Публикация на ГФО .

ГФО на Ланд трейд 2008 ЕООД


Ако Ви интересува нормативна база, изисквания за публикуване на ГФО и санкции !

Публикуване на Годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 40 ал. 1 и 2 от Закона за счетоводство.

   
Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в интернет или икономическо издание ?

1.      Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Закона за счетоводството), които не са пререгистрирани до 31 май 2010 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията;

2.      Юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;

3.      Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);

4.      Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;

5.      Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Съгласно Закона за счетоводството предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети до 30 юни на следващата година.

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в търговския регистър ?

На публикуване подлежат отчетите на всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ, ООД, ЕООД, КД, СД, АД. В това число влизат:

всички, които упражняват търговска дейност като ЕТ, ЕООД, ООД, Събирателно дружество, Командитно дружество с или без акции, АД, ЕАД, Кооперация и всички други правни форми описани в търговския закон.

ГФО подават  всички, които са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност последните, една, две или повече години, не са извършвали дейност никога, но са регистрирани по търговския закон.

ГФО подават  тези, които са: на патент, не са на патент, не са регистрирани по ДДС, са регистрирани са по ДДС, са освободени са от задължението да имат касов апарат, са длъжни са да имат касов апарат, получават плащания само в брой, получават плащания само по банков път.

Всички предприятия, които са регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията публикуват своите отчети за предходната година до 30 юни на следващата година. Това задължение не е еднократно, а е всяка година.

Предприятията, които са пререгистрирани до 31 май на текущата година, публикуват отчетите си от 2007 г. до предходната година до 30 юни на текущата година.

Предприятията пререгистрирани след 31 май на текущата година публикуват годишните си отчети от 2007 г. до предходната в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на пререгистрация.

Има ли ГЛОБИ за непубликувани отчети ?

Закон за счетоводството

Чл. 47. (3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 1500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Кои са елементите на ГФО, които трябва да се публикуват ?

1.      Счетоводен баланс;

2.      Отчет за приходите и разходите;

3.      Отчет за паричните потоци;

4.      Отчет за собствения капитал;

5.     Приложение с информация за прилаганата счетоводна политика и за състоянията и измененията в активите и пасивите и в приходите и разходите, паричните потоци, както и други оповестявания съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.

6.      Доклада за заверка, изготвен от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

7.      Годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган на Aкционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват, заедно с годишния финансов отчет, и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Важни особености!

За търговските дружества (ООД, ЕООД, АД и др.) освен годишния финансов отчет се прилага и решение на Управителния орган (за ООД това е Общото събрание, за ЕООД е решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на ГФО и решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата на предприятието. Ако отчетите не са придружени от такова решение, публикуването им ще бъде отказано.

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните годишни финансови отчети.

Акционерните дружества /АД/, командитните дружества с акции /КДА/ и дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват и :

1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и  Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.  

Списък на всички документи за публикуване на ГФО в търговския регистър

1. Попълнено Заявление за обявяване на актове Г2 - Заявление за подаване на годишни финансови отчети.
2. Копие на Годишния финансов отчет, заверен с подпис на представляващия и надпис "Вярно с оригинала"
3. Протокол от Общо събрание - Решение на управителния орган за приемане на отчета, разпределение на печалбата или покривване на загубата. (За едноличните търговци не се изисква такова решение).
4. Декларация по чл. 13 ал.4 от Закона за търговския регистър, подписана от заявителя
Ако документите се подават от заявител, който е съставител на ГФО се представя още:
5. Писмено нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието
Ако документите се подават от преносител, който е различен от заявителя се прилагат още:
6. Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър
7. Писмено нотариално заверено пълномощно от заявителя към преносителя за подаване на Заявление за обявяване на актове Г2

Забележка: Ако документите се подават от преносител, различен от заявителя, то и Заявлението за обявяване на актове Г2, също трябва да е с нотариална заверка на подписа.

8. Документ за внесена държавна такса:

на хартиен носител - 40,00 лева, подаване по електроне път - 20,00 лева

ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

14 Февруари 2014 г.

Забележка: Ако документите се подават от преносител, различен от заявителя, то и Заявлението за обявяване на актове Г2, също трябва да е с нотариална заверка на подписа.


Промени в Закона за търговския регистър

Най-важните промени в Закона за търговския регистър (ЗТР) са свързани с:

  •  въвеждане на подробна дефиниция на понятията "търговски регистър", предвиждаща защита на информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (чл. 2 от ЗТР), както и регламентиране на принципи на търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпът до търговския регистър (чл. 2а от ЗТР);
  • въвеждане на регистриран достъп до делото на търговеца. Достъпът може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп - по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4 от ЗТР (чл. 11 от ЗТР);

„Публичност
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър.
(2) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца.
(3) Достъпът по ал. 2 може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп - по реда на наредбата по чл. 12, ал. 4.”

 „Такси
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет, се заплаща за:
1. вписване и обявяване в търговския регистър;
2. издаване на удостоверение;
3. извършване на писмена справка;
4. запазване на фирма;
5. заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него;
6. предоставяне на базата данни или част от нея.
(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) За подадени по електронен път заявления размерът на таксите не може да надвишава 50 на сто от съответната такса, предвидена за подаване на заявления на хартиен носител.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията предоставя специализирани услуги за автоматизиран достъп до търговския регистър срещу такса по тарифата по ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Достъпът до търговския регистър по служебен път на държавните органи, органите на местно самоуправление и местна администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, е безплатен. Редът и начинът за осъществяване на достъп до търговския регистър се уреждат с наредба на Министерския съвет.”

  • изискване акционерните дружества и командитните дружества с акции да подават заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове само по електронен път (чл. 17, ал. 2 от ЗТР);

„Електронна форма
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Агенцията осигурява възможност за приемане на документите по чл. 16, ал. 1 в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само по електронен път.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.„

  • удължаване на сроковете за произнасяне на длъжностните лица по регистрацията по заявленията за вписване и за заличаване, по заявленията за обявяване на актове и на годишните финансови отчети (чл. 19, ал. 2 и 3 от ЗТР);

„Разглеждане на заявленията
Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Заявленията за вписване, заличаване и обявяване и актовете по чл. 14 се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в търговския регистър, освен ако със закон е предвидено друго.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Когато е постъпил за вписване или обявяване акт по чл. 14, по делото на търговеца се разглеждат незабавно всички постъпили преди него и неразгледани заявления по реда на постъпването им.
(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Регистърното производство се спира въз основа на акт на съда на основание чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс, както и в предвидени от Търговския закон случаи. В този случай преди това незабавно се разглеждат по реда на постъпването им всички заявления, постъпили преди заявлението, производството по което е спряно. Възобновяването се извършва незабавно при представяне на доказателства за отпадане на основанието за спиране.”

  • създаване на възможност за отстраняване на допуснати от заявителя нередовности при подаване на съответното заявление (чл. 22, ал. 4 от ЗТР);

„Вписване, заличаване и обявяване
Чл. 22. (1) Длъжностното лице по регистрацията извършва в съответния срок по чл. 19 вписване или заличаване на вписването, съответно обявяване на представения акт, когато са налице предвидените в чл. 21 изисквания.
(2) Вписването и заличаването се извършват чрез последователно въвеждане на информация за съответното обстоятелство в търговския регистър.
(3) Обявяването се извършва чрез пренасяне на съдържанието на представения акт в търговския регистър във формат, подлежащ на автоматизирана обработка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца или на електронната страница на агенцията, когато е подадено заявление за регистрация на търговеца, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър. Заявителят може да изпълни указанията и да ги представи чрез заявление по образец, определен в наредбата по чл. 31. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, ал. 2.”

  • разписан е механизъм за:

-         заличаване на едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срок до 31 декември 2011 г. (§ 5, ал. 1 и 4 , § 5г, ал. 2 от ПЗР на ЗТР);

-         прекратяване на дейността на капиталовите дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в срок до 31 декември 2011 г. (§ 5, ал. 2 - 7 от ПЗР на ЗТР), като Агенцията по вписванията оповестява на електронната си страница списъци на едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци, както и списък на търговските дружества и кооперациите, за които не е поискана пререгистрирация в законоустановения срок. С обявяването на тези списъци всички държавни учреждения, съдилищата, банките, кредиторите и Националната агенция по приходите се считат за уведомени (§ 5, ал. 6 от ПЗР на ЗТР);

  • създаване на възможност за всяко заинтересувано лице по смисъла на т. 4 от §1 на ДР на ЗТР да може да поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация по реда на Търговския закон (ТЗ) на търговец от обявения на електронната страница на агенцията списък в срок до 31 януари 2015 г. След 31 януари 2017 г. агенцията служебно заличава търговските дружества и кооперациите:

1. за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация;
2. за които ликвидацията не е приключила поради бездействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице;
3. за които не е открито производство по несъстоятелност. Агенцията обявява списък на заличените търговски дружества и кооперации на електронната си страница (§ 5а - 5г от ПЗР на ЗТР).

Промените са в сила от 01. 01. 2012 г., с изключение на:

Промени в Закона за счетоводството

С § 14 от ПЗР на ЗИДЗТР се направени отделни промени в Закона за счетоводството (ЗСч), свързани с:

  • въвеждане на поетапен ред за обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър от съответните търговци, а именно:

-        едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година;

-        дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година;

-        всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли на следващата година (чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗСч);

 „Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:
1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:
а) едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година;
б) дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година;
в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон - в срок до 31 юли на следващата година;
2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - в срок до 30 юни на следващата година;
3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия - в срок до 30 юни на следващата година.
(2) По реда на ал. 1 предприятията по чл. 38 публикуват:
1. финансовите си отчети - във вида, в който са заверени от регистриран одитор;
2. годишните си доклади за дейността - във вида, на базата на който регистрираният одитор е изразил одиторското си мнение;
3. одиторския доклад по отношение на отчетите и докладите по т. 1 и 2.
(3) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
(4) Годишният финансов отчет на предприятие, което изготвя консолидиран финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на групата, заедно с годишните доклади за дейността към тях.
(5) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в Интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен неплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.
(6) Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.
(7) Извън случаите по ал. 1 и 2, когато предприятие публикува съкратен финансов отчет, задължително се оповестява, че отчетът е съкратен, като се посочва и мястото, където е публикуван финансовият отчет по реда на ал. 1. Когато финансовият отчет все още не е публикуван по реда на ал. 1, този факт също се оповестява. Когато е публикуван съкратен финансов отчет, одиторският доклад не може да придружава тази публикация, но задължително се оповестява изразеното одиторско мнение - неквалифицирано, квалифицирано или отрицателно, или отказът от изразяване на одиторско мнение, както и включените в одиторския доклад въпроси, на които е обърнато внимание, без да е квалифицирано одиторското мнение.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Алинеи 1 - 7 не се прилагат за бюджетните предприятия, eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, както и когато в закон е предвидено друго.”

  • регламентиране, че eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, не прилагат разпоредбите за публикуване на годишните финансови отчети, предвидени в чл. 40 от ЗСч (чл. 40, ал. 8 от ЗСч). Създадена е и преходна разпоредба съгласно, която едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., не прилагат ал. 1 и 2 на § 9а от ПЗР на ЗСч по отношение на актовете за тези години, за които годишният финансов отчет на едноличния търговец не подлежи на задължителен независим финансов одит (§ 9а, ал. 6 от ПЗР нa ЗСч);
  • намаляване на долната граница на санкцията за неспазване на изискването за публикуване на годишните финансови отчети (чл. 47, ал. 3 от ЗСч).

„Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Който наруши изискванията на чл. 22 за извършване на инвентаризация в предвидените от закона срокове, се наказва с глоба в размер от 200 до 500 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 05.09.2008 г.) Който наруши изискванията на чл. 23, ал. 1 за съставяне на финансов отчет или на чл. 23, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.
(4) Който наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация по глава шеста от този закон, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2500 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лице, което състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията за съставител на финансови отчети, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, имуществената санкция е в двоен размер.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г.) На предприятие, което възложи извършването на независим одит на лице, упражняващо дейност като регистриран одитор, без да е регистрирано по реда на Закона за независимия финансов одит, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в размер от 15 000 до 30 000 лв.”