СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

* Не се притеснявайте за математическите затруднения, които срещате; тези, с които се сблъсквам аз, са още по-големи.

* Нещата трябва да са възможно най-опростени, но не и прости.    -   Алберт Айнщайн

* Счетоводство е проста работа, но не е за прости хора !     -   мисъл от Гилдията

Годишно приключване

Комплексно счетоводно обслужване, състоящо се от:

 • Изготвяне на индивидуална счетоводна политика 

За всяка фирма се изготвя индивидуална счетоводна политика. Това се явява като база за правилното и законосъобразно прилагане на стопанската дейност в фирмата.

 • Класифициране на счетоводните документи.

Класифицирането на счетоводните документи е важно за всяка една стопанска единица, тъй като то отразява неговите отношения с Клиенти и Доставчици, НАП и други бюджетни организации. Правилната класификация дава бърза и точна информация за стопанските процеси в фирмата на нейния Ръководител / Управител /.

 • Осчетоводяване и отразяване на стопанските операции, съгласно разпоредбите на НСФОМСП и МСС.

Осчетоводяването на стопанските операции са в синхрон с Националните счетоводни стандарти или Международните счетоводни стандарти , и това е в пряка зависимост от това каква счетоводна политика и възприело предприятието.

Глава пета.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Раздел I.
Приложими счетоводни стандарти, съдържание на финансовите отчети и на годишните доклади за дейността (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Предприятията в Република България, с изключение на предприятията по чл. 22б, изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Годишните финансови отчети се изготвят и представят на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия от предприятията, които най-малко за една от двете предходни години не надвишават показателите на два от следните критерии:

1. балансова стойност на активите към 31 декември - 8 млн. лв.;

2. нетни приходи от продажби за годината - 15 млн. лв.;

3. средна численост на персонала за годината - 250 души."

 • Изготвяне на детайлни справки по аналитични номенклатурни позиции според  дейността на Клиента.

Калдес консулт ООД работи с лицензиран счетоводен софтуер, чрез който може да изготвя различни по вид счетоводни справки по аналитични номенклатурни позиции в зависимост от дейността на Клиента. Готовите справки могат да се генерират в .pdf или HTML файлове , които веднага да се изпратят по Skype или e-mail на потребителя на информацията.

 • Изготвяне и хронологично подреждане на първични и вторични счетоводни регистри и документи.

Хронологично подреждане на счетоводните документи в първични и вторични счетоводни регистри е едно от най-важните действия за административния персонал. Правилната хронологична последователност дава възможност за бързо намиране и изготвяне на копие на фактура или счетоводна справка. Добрата подредба на документите показва висока счетоводна и професионална култура.

 • Изготвяне на ИНСТРАТ и VIES деклараци и според дейността на Клиента

Деклариране на данъка

Чл. 125. (1) За всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, с изключение на случаите по чл. 157.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES-декларация за тези доставки за съответния данъчен период. "VIES декларация (Value Added Tax Information Exchange System - информационна система за обмяна на информация по ДДС)" е обобщена декларация, използвана за целите на контрола и обмена на информация между държавите членки.

 • Изготвяне на счетоводни справки, декларации, дневници за покупки и продажби и други документи необходими за коректното отразяване на счетоводната информация според ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ДОПК.

"Глава тринадесета.
ДЕКЛАРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ

Отчетни регистри

Чл. 124. (1) Регистрираните лица по този закон водят задължително следните регистри:

1. дневник за покупките;

2. дневник за продажбите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени."

 • Изготвяне и подаване на документи относно възстановяване на ДДС според съответната процедура за периода.

В зависимост от това каква дейност развива фирмата, при възникнало ДДС за възстановяване се подават Писмени обяснения, счетоводни справки по разчети с Клиенти и Доставчици, Справка - Приложение №6 относно ДДС за възстановяване по двумесечна процедура с декларирано ДДС за възстановяване от кл.80 на Справката декларация по ДДС съгласно чл.92 от ЗДДС.

 • Подаване на всички разрешени до този момент от НАП документи поелектронен път чрез УЕП.

Чрез подадено нотариално зеверено Искане за регистрация на КЕП като Упълномощено лице Калдес консулт ООД може да подава информация в НАП за данъчно задълженото лице като ползва всички разрешени до този момент електронни услуги предоставяни от НАП.

Пример: При извършване на насрещна проверка от органите на НАП, трябва да се представят от страна на данъчно задълженото лице необходимите счетоводни справки и документи с цел бързо и коректно приключване на данъчната проверка.

Пример: При извършване на проверка от органите на НОИ, трябва да се представят от страна на данъчно задълженото лице справки относно лицата назначени по трудово-правни отношения, издадени УП-3,УП-2 и други.

Пример: При подаване на справки към органите на НСИ, трябва да се представят от страна на данъчно задълженото лице справки относно начислените приходи за конкретен период, цялостната дейност по тримесечие или справки по статистически показатели определени от НСИ.

 • Месечни, тримесечни и годишни счетоводни отчети за вземане на точни и бързи управленски решения от страна на Клиента.

За целите на управлението на фирмата се изготвят месечни, тримесечни и годишни счетоводни отчети. Пример: Фирма , която обслужва овърдрафт в размер на 50000,00 лева, предоставя на банката отпуснала Кредита тримесечни счетоводни отчети. Друг пример: за целите на НСИ под наблюдение попадат различни стопански единици, в резуртат на това , те са длъжни да предоставят месечни отчети за реализицията, или тримесечни отчети за дейността.

 • Попълване на банкови документи на база предходни и текущи финансови резултати във връзка с отпускане на краткосросни заеми в лева или валута на Клиента.

Калдес консулт ООД попълва всички бланки предоставени от банки за целите на отпускане на кредит на Клиента на база предходни и текущи финансови резултати. Към тях се прикрепват различни видове счетоводни справки изискани от конкретната банка.

 • Изготвяне на архив на счетоводните документи на хартиен и елетронен носител

Калдес консулт ООД изготвя, подрежда и съхранява архив на счетоводните документи в регистри и срокове на хартиен и магнитен носител съгласно

"Глава шеста.
СЪХРАНЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) Счетоводната информация се съхранява в предприятието по реда, предвиден в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове:

1. ведомости за заплати - 50 г.;

2. счетоводни регистри и финансови отчети - 10 г.;

3. документи за данъчен контрол - до 5 г. след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи;

4. документи за финансов одит - до извършване на следващ вътрешен одит и одит на Сметната палата;

5. всички останали носители - 3 г."

 •  Изготвяне и изпращане на потвърдителни писма към Клиенти и Доставчици относно инвентаризация на салдата по разчетите между контрагентите на Клиента

"Инвентаризация" е процесът на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.

Глава четвърта.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет. Инвентаризацията се извършва по ред и начин, определени от органите на управление на предприятието.

 • Счетоводни консултации на място или чрез конферентна връзка по електренен път.

Да, Калдес консулт ООД дава счетоводни консултации на своите Клиенти по електронен път или изгражда при необходимост дистанционна подръжка чрез софтуерна програма с цел разрешаване на конкретния казус бързо и в срок.

 • Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация и Годишни финансови отчети /ГФО/ на юридически лица за финансовата година на хартиен или по електронен път.

Глава петнадесета.
ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК

Деклариране на корпоративен данък

"Чл. 92. (1) Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък.

(2) Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) С годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността."

 • Публикуване на ГФО в страницата на Калдес консулт ООД по желание на Клиента.

По желание на Клиента, Калдес консулт ООД може да публикува ГФО за предходна или текуща година на своята интернет страница или други документи и справки собственост на Клиента необходими за преглед от други кредитори.

 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации на физически лица , пример: Съдружници в ООД получили доходи от други източници в страната.

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация

 "Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:

                  1. придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28;

2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;

3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) придобитите през годината от източник в чужбина доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 8;

4. притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.

5. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) предоставените/получените парични заеми, както следва:

а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;

б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;

в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Чуждестранните физически лица подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за доходите, по ал. 1, т. 1 и 2 и в случаите по чл. 37а.

  (3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Местните и чуждестранните физически лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви "е" и "и" от допълнителната разпоредба, подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за тези доходи.

              (4) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Към годишната данъчна декларация по ал. 1 се прилагат служебните бележки по чл. 45.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация по ал. 1 удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава.

(6) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) За доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане "освобождаване с прогресия", местните физически лица могат да не представят удостоверение за размера на внесения данък по ал. 5.

(7) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, декларират с годишната данъчна декларация по ал. 1 дължимите и внесените данъци върху разходите по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

(8) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Годишната данъчна декларация по ал. 1 за доходите на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се подава от родителите, съответно настойниците или попечителите."

 •  Изготвяне и подаване Декларации обр.1 и обр.6 в регистъра на НАП.

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 •  Счетоводни анализи на база текущи Оборотни ведомости

Счетоводните анализи на база текущи Оборотни ведомости дават актуална информация на Ръководителя на придпреятието. С тази онформация той може да вземе алтернативно решение по контретни казуси. В противен случай той рискува и взема решение на сляпо. Затова тези анализи са предпоставка за увеличение на печалбата.

 • Счетоводен Одит от регистрирани експерт счетоводители на ГФО за финансовата година.

При необходимост или ако са покрити критерийте по Закона за счетоводството за извършване на счетоводен одит , Калдес консулт ООД предлага на своите Клиенти одитиране на документите за съответната финансова година от регистриран Експерт счетоводител.

 • Представляване на Клиента пред органите НАП, НОИ , НСИ и ИТ чрез пълномощно!

Ако клиента желае може да бъде представляван чрез нотариално зеверено пълномощно пред съответните институции в Р.България.

 • Подаване на Заявление за регистрация и дерегистрация по ЗДДС

Калдес консулт ООД извършва регистрация и дерегистрация по ЗДДС съгласно Част 6 глава 9 и глава 10

Общи положения

"Чл. 94. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа специален регистър по този закон, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) С вписването в регистъра лицата получават идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът "BG".

(3) Регистрацията по този закон е задължителна и по избор."

 • Изготвяне и подаване документи в НАП  и РУСО по ликвидация на дружество

Процедурата по ликвидация и заличаване на търговската единица спазва нормативно определена хронология. Калдес консулт ООД изготвя и подава необходимите документи в нормативните срокове в НАП и РУСО.

 • Данъчни консултации 

 

Ние предлагаме модерно и професионално обслужване в сферата на счетоводството и данъците чрез ефективни методи и процедури.

  ► Счетоводно обслужване и данъчни консултации по различни казуси. За качественото и пълното счетоводно обслужване и защита на интересите на нашите клиенти работим с висококвалифицирани и мотивирани професионалисти, както и с широк кръг от постоянни външни сътрудници в областта на одита, счетоводство, данъците и правото. Консултиране по трудови право-правни отношения.Публикуване на годишни финансови отчети само с една стъпка на страницата на Калдес консулт ООД, 24 часа в денонощието през годината, винаги когато са Ви необходими на една ръка разстояние.

  ► Ако искате да получите някоя или целия пакет от новите книги, моля обадете се на посочените телефони в секция "Контакти" или оставете съобщение на e-mail: kaldes@mail.bg и Ние веднага ще се свържем със Вас. Доставка на стоката до Клиента с избран от него пощенски доставчик с предварително калкулирани такси в рамките до 2 работни дни на териотрията на Р.България - BG.