ЗА ВАС СПЕЦИАЛИСТИ

ЗА ВАС СПЕЦИАЛИСТИ

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Срок за подаване на данни за 2017 г. : 1-ви януари 2018 г. - 30-ти април 2018 г.

От 2018 година ОТПАДА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.

Във връзка с въвеждането на новата информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ попълването на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се извършва през новия портал за електронни услуги https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex .

Внимание !!!

Услугата работи най-добре с Internet Explorer.

Ако при влизане порталът изиска ел. подпис и пин код, изберете "cancel".

При работа с Internet Explorer на екрана за подписване преди натискане на бутона "Подпиши" ако се визуализира списък с няколко сертификата изберете "cancel".

Необходимо е добавяне на адрес https://public.gli.government.bg в доверени сайтове в контролния панел на Java.

За да проверите, дали вашата Java е включена коректно моля да посетите интернет страница https://www.java.com/verify/.

Подробни настройки за подписване с ел. подпис ТУК.

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се подава за нови предприятия, стартирали дейност през предходната година, т.е. отчетната година и при промяна на данни от точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията, в останалите случаи се подава уведомление за неподаване на декларация.

Системата позволява:

-  Директно подаване – формулярът се подписва с електронен подпис и се изпраща, след което системата връща входящ номер и код за достъп на посочения от Вас електронен адрес;

-  Разпечатване на попълнената декларация - при подаване по седалище и адрес на управление на фирмата. В този случай е необходимо и запазване на данните. За целта се избира бутона „Изтегли“ и записвате полученият „xml“ файл.

Чрез електронната страница на Агенцията може да се подават заявления и документи по следните електронни административни услуги:

 1. Вписване в публичен регистър на ежегодна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 2. Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда);
 3. Издаване на  разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл.333, ал.1 и ал.5 от КТ
 4. Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (чл. 302-303 от Кодекса на труда).

Достъпът до електронните административни услуги се осъществява чрез портала за електронни услуги на адрес:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ServiceIndex

За да ползвате електронните административни услуги е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис и инсталиран софтуер Java, който можете да свалите от тук.

Също така, чрез портала за електронни услуги:

https://public.gli.government.bg/git_public , секция "Електронни услуги"  вече можете по електронен път да се възползвате от:

 1. Отчитане на данни за положения извънреден труд от работодател.
 2. Уведомяване за откриване на строителна площадка и въвеждане на данни от информационната табела.
 3. Преглед на регистър на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяването.
 4. Преглед на подадени декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
 5. Подаване на информация за случаите, в които работниците или служителите са дали съгласие да работят повече от 48 часа седмично.
 6. Подаване на информация за броя работници и служители полагащи нощен труд, нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Само за услугите в секция "Електронни услуги" е необходимо да си направите потребителска регистрация в съответната регионална дирекция.

Заявление за регистрация може да изтеглите от секцията "Формуляри" или от тук. Ако притежавате електронен подпис имате възможност да подпишете заявлението с него и да го изпратите по електронна поща на адреса на Дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на регистрация на фирмата.


 

Новости около изискванията за пожарогасителите

През месец март тази година Наредба Iз-2377/15.09.2011 г. бе променена, като се внесоха някои нови изисквания по отношение на пожарогасителите. Минаха вече няколко месеца от тази промяна и вероятно скоро при контролните проверки ще се търси изпълнение и на тези новости.

Какво ново за пожарогасителите?

Приложение 5 на Наредбата – приемно-предавателен протокол за техническо обслужване на пожарогасители беше отменено. От търговците вече е необходимо да получите документ, съответстващ на приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 от Наредба № Із-2815 от 2011 г. с наименование “Протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно).

С промените в чл. 23, ал. 2 се допълниха изискванията относно монтирането на пожарогасителите, а именно: Монтирането на пожарогасителите се извършва при спазване изискванията на т. 5 от БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 1: Подбор и инсталиране”. И по-конкретно ето основите изисквания относно

Монтиране на пожарогасители

 • На видно място, лесно достъпни.
 • На закачалки, скоби или в шкафове (незаключени).
 • Горна част не повече от 1.5м. от пода.
 • Разстоянието между дъното на пожарогасители, монтирани на закачалки или скоби и пода не трябва да бъде по-малко от 3 cm.
 • Шкафове на открито или изложени на повишени температури – с вентилационни отвори.

Ако ще купувате нови пожарогасители:

Чл. 8, т. 2 от Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (ДВ, бр. 59 от 2012 г.) изисква производителят на продукти за пожарогасене или неговият упълномощен представител да предостави на всеки от дистрибуторите или вносителите на продуктите декларация, удостоверяваща съответствието на конкретния продукт (партида) с условията на издаденото разрешение, както следва:
а) продуктът (партидата) съответства на изискванията за гасителна ефективност съгласно глава втора;
б) продуктът (партидата) е произведен(а) от производител, който има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 “Системи за управление на качеството. Изисквания” (или еквивалентна на нея), включваща документирана процедура за контрол за съответствие на продукта с изискванията за гасителна ефективност.

От своя страна променената Наредба Iз-2377 изисква за закупените след 04.02.2013 г.пожарогасители да имате копие от тази декларация.

Още за пожарогасителите в колите

Съгласно изготвено становище от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, минималното изискване на което трябва да отговарят пожарогасителите, е според минималната гасителна ефективност в зависимост от обема/масата на гасителното вещество:
- за пожарогасители заредени с прах и халон, минималното количество е 1кг.
- за пожарогасители на водна основа, минималното количество е 2 литра.
- за пожарогасители заредени с СО2, минималното количество е 2 кг.
Предлаганите на пазара спрей-флакони не отговарят на изискването за минимално количество за зареждане на носимите пожарогасители.

Пожарогасител е годен за употреба, когато е преминал техническо обслужване. Техническата изправност на пожарогасителите се установява на място, от прегледа на трайно закрепения стикер на корпуса на уреда, който съдържа най–малко следната информация:
- индивидуален номер на стикера;
- наименованието на търговеца извършил техническото обслужване;
- адрес за кореспонденция;
- номер на полученото разрешение за осъществяване на дейността;
- вид на извършеното обслужване и крайния срок за извършването на следващо такова;
Превозно средство ще се счита че не е оборудвано с пожарогасител, когато за такъв се представи спрей-флакон за пожарогасене