Регистри за лични данни

Калдес консулт ООД предлага регистри за защита на личните данни:

Регистър съдържащ лични данни "Персонал" и Регистър съдържащ лични данни "Контрагенти" . Същите могат да се видят в секцията GDPR.