Представителство пред органите на Инспекция на труда

     Участва в проверки от контролните органи по спазване изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и трудовото законодателство