Оценка на съответствието с нормативните изисквания по ЗБУТ, Околна среда и Качество

Ако Вашата организация има въведена Система за управление на здравето и безопасността при работа и/или Околна среда и/или Качество , то Ние можем да Ви помогнем като:

  • Изготвим или актуализираме Вашия регистър на приложимите изисквания на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд , околна среда и качество. Услугата по изготвяне на оценка на съответствието с нормативните изисквания по ЗБУТ, околна среда и качество обхваща:

- Преглед на наличната документация по организация и изпълнение на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд,  околна среда и качество.

- Изготвяне или актуализиране на регистър на приложимите нормативни изисквания по здравословни и безопасни условия на труд,  околна среда и качество.

- Документиране на оценка на съответствието с нормативните изисквания по ЗБУТ,  околна среда и качество.

Пример:   Оценяване на съответствието с изискванията на приложимото законодателство и други изисквания по ЗБР «АБВ»ЕООД